Skip links

საკრუიზო ლაინერზე დასაქმების ხელშეწყობა

საკრუიზო გემი არის ნამდვილი კურორტი წყალზე სასტუმროთი, ელეგანტური რესტორნებით, ბარებით, მაღაზიებით, კაზინოებით, ლაუნჯებით და საცურაო აუზებით. ასეთი დასვენების კომპლექსი მოითხოვს სხვადასხვა პროფესიული უნარჩვევების მქონე მრავალრიცხოვან პერსონალს, რაც ინდუსტრიის განვითარების პარალელურად ყოველწლიურად მზარდია.

ინფორმაცია

პროგრამის შესახებ​

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, საკრუიზო ლაინერზე დასაქმებით დაინტერესებულ პირთა გადამზადებას გემზე მიმტანის და ბართენდერის პროფესიულ მიმართულებაში, იმ უნარების განვითარების მიზნით რაც აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს საზღვაო სფეროში, კერძოდ საკრუიზო ლაინერებზე, მომსახურე პერსონალის დასაქმების ხელშეწყობისათვის.

სწავლება განხორციელდება სპეციალურად შემუშავებული, მოკლევადიანი ინტენსიური სასწავლო მოდულით, რომელიც მოიცავს:

სასწავლო თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს გემზე მიმტანის პროფესიული მიმართულებით (იმიტირებულ ან/და რეალურ სამუშაო გარემოში) - არანაკლებ 150 სთ

საწარმოო პრაქტიკას, პარტნიორი კომპანიების რეალურ სამუშაო გარემოში - არანაკლებ 50 სთ

ინგლისური ენაში არსებული ცოდნის დონის ამაღლებას და პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიის შესწავლას - არანაკლებ 72 სთ

მეზღვაურისათვის შესაბამისი მასერტიფიცირებულ კურსს STCW კონვენციისა და IMO მოდელ კურსების მოთხოვნების შესაბამისად - არაუმცირეს 160 სთ

პროგრამის ფარგლებში აჭარის დასაქმების სააგენტო აფინანსებს სწავლებასთან დაკავშირებულ ყველა მატერიალურ დანახარჯს

2024 წელს პროგრამით სარგებლობის საშუალება 30 მოსარგებლეს მიეცემა.

#ისწავლე, განვითართდი, იმოგზაურე !

ქვეპროგრამაში ჩართვის წესი და პირობები

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების სარგებლობის უფლება აქვს შრომითი ქმედუნარიანობის ასაკის მქონე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს 18 წლიდან, რომელიც

დარეგისტრირებული უნდა იყოს ან/და დარეგისტრირდეს აჭარის დასაქმების სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონულ სისტემაში.

სრულყოფილად შეავსებს პროგრამაში ჩართვის მსურველთა განაცხადის ფორმას სააგენტოს მუნიციპალურ განყოფილებებში ან ელექტრონულად https://onboard.hrajara.gov.ge/ აღნიშნულ გვერდზე.

წარმატებით გაიაროს კონკურის ეტაპები (გაეცანით მონაწილეთა შერჩევის ეტაპებს)

ქვეპროგრამით მოსარგებლემ, კონკურსის შედეგების გაცნობის შემდგომ არაუგვიანეს 2 დღეში უნდა წარმოადგინოს ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100 ა).

ცნობის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, მოსარგებლე გამოეთიშება პროგრამას და მოხდება ჩანაცვლება სარეზერვო სიიდან.

ქვეპროგრამის მოსარგებლედ შეირჩევა პირი, რომელმაც წარმატებით გაიარა კონკურსის ეტაპები - კონკურენციის გათვალისწინებით ქულათა ჯამით მიიღებს მაღალ შეფასებას.

კონკურსი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

კონკურსში მონაწილე პირის ინგლისური ენის ფლობის ვერბალურ ნაწილთან ერთად შეფასდება - განათლება, სამუშაო გამოცდილება, ზეპირი კომუნიკაციის უნარი და მოტივაცია

განხორციელდება ინგლისური ენის ცოდნის დონის შეფასების მიზნით, სადაც კონკურსანტმა უნდა გადალახოს ტესტირებით განსაზღვრული ბარიერის მინიმალური ზღვარი, გასაუბრების ეტაპზე გადასასვლელად

სადაც, კონკურსში მონაწილე პირის ინგლისური ენის ფლობის ვერბალურ ნაწილთან ერთად შეფასდება - განათლება, სამუშაო გამოცდილება, ზეპირი კომუნიკაციის უნარი და მოტივაცია

შერჩევისას, პრეტენდენეტებს შორის თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში უპირატესი უფლებით ისარგებლებენ:

ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის სფეროში განათლების მქონე პირები

მიმტანის, ბართენდერისა და მონათესავე პოზიციაზე სამუშაო გამოცდილების მქონე პირები

საკონკურსო კომისიის წევრებად, შესაძლებელია მოწვეულ იქნას სხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები (მაგალითად: დარგის სპეციალისტები, საკრუნინგო კომპანიის წარმომადგენელი და აშ).

ლაინერეზე დასაქმების ​უპირატესობები

მაღალი ანაზღაურების გამომუშავების შესაძლებლობა

საერთაშორისო გამოცდილება სტუმართმასპინძლობის სფეროში

დამატებითი შემოსავალი (ეწ თიფსის სახით)

უზრუნველყოფილია ისეთი დანახარჯები როგორიცაა - საცხოვრებელი და კვება

სამუშაო კარიერული განვითარების რეალური პერსპექტივით

უცხო ენის პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავება

ანაზღაურება არ ითვალისწინებს საშემოსავლოთი დაბეგვრას

მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხის ნახვის შესაძლებლობა

არასამუშაო დროს, დასვენების შესაძლებლობა (ეწვიოთ სპორტ დარბაზს, ბარებს, სილამაზის სალონებს, სავაჭრო ობიექტებს)

მრავალმხრივი განვითარების შესაძლებლობა

ახალი ურთიერთობების დამყარება

სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა

მიმტანის პოზიციები

სამუშაო მოვალეობები და თვისებები

ამა თუ იმ პოზიციის აღწერილობასა და ფუნქცია-მოვალეობების განსაზღვრის დროს, ხშირად, კონკრეტული კომპანები საკუთარ თავს უფლებას აძლევენ დაუშვან ზოგიერთი “საკუთარი გაუმჯობესება/სერვისი“ და შემოიღონ გარკევული დამატებითი მიდგომები, თუმცა ისინი შესაბამისობაშია ზოგად სტანდარტებთან და არ ცდება მათ.

*მოცემული ინფორმაცია გაცნობითი ხასიათისაა და ის შესაძლოა შეიცვალოს დამსაქმებელი – საკრუიზო ლაინერის მმართველი გუნდის მიერ კონკრეტული კონტრაქტის შესაბამისად. თვიური შემოსავალი შესაძლოა განსხვავდებოდეს გარანტირებული ფიქსირებული ანაზღაურების, ზეგანაკვეთური დანამატის და მომსახურებაზე დამატებითი გასამრჯელოს მიხედვით.

რესტორნის პერსონალი

ძირითადი მოვალეობები - სტუმრების (შვედურ მაგიდასთან) მომსახურება, მაგიდის სერვირება და ალაგება, ჭურჭლის დახარისხება და გაწმენდა, თანამშრომლის დაქვემდებარებაში მყოფი სამუშაო სივრცის მწყობრში შენარჩუნება. ამ პოზიციაზე საკმარისია მცირე სამუშაო გამოცდილება და ინგლისური ენის საბაზისო ცოდნა.

თვეში საშუალო ანაზღაურება დამოკიდებულია დამსაქმებელ კომპანიასა და დამატებით გასამრჯელოზე (ეწ თიფსი) და შეადგენს 800-1200 $

 

ძირითადი მოვალეობები - გუნდის წევრების მომსახურება სასადილოში და რესტორნებში მიმტანების დახმარება მგზავრების მომსახურებისას, თანამშრომელის დაქვემდებარებაში მყოფი სამუშაო სივრცის მწყობრში შენარჩუნება. ამ პოზიციაზე სავალდებულოა სამუშაო გამოცდილება და კარგ დონეზე ინგლისური ენის ცოდნა.

თვეში საშუალო ანაზღაურება დამოკიდებულია დამსაქმებელ კომპანიასა და დამატებით გასამრჯელოზე (ეწ თიფსი) და შეადგენს 1000-1300 $

ძირითადი მოვალეობები - უშუალო დაქვემდებარებაშია უფროს მიმტანთან (Head Waiter/Ass. Maitre'd). პასუხისმგებელია სტუმრების მომსახურებაზე. სავალდებულია ინგლისური ენის ცოდნა ძალიან კარგ დონეზე და გამოცდილება ან საერთაშორისო რესტორნების, სასტუმროების ქსელში ან გემზე, რადგან მას უწევს მომხმარებლებთან ურთიერთობა, რჩევების მიცემა კერძების შერჩევისას, აგრეთვე მიმტანის დამხმარის მოქმედებებს უნდა ადევნოს თვალი. მიმტანი ვალდებულია იცოდეს მენიუს ყველა კერძი, ჭურჭელი და ხელსაწყოები, მისაწოდებელი კერძების ტემპერატურა და უნდა შეძლოს უზრუნველყოს შესაბამისი ღვინის შერჩევა.

თვეში საშუალო ანაზღაურება დამოკიდებულია დამსაქმებელ კომპანიასა და დამატებით გასამრჯელოზე (ეწ თიფსი)  და შეადგენს  1500 -2500 $

ეს არის ან თანამშრომელი, რომელიც ზედამხედველობს სხვა მიმტანების მუშაობას და ამავდროულად ასრულებს იმავე სამუშაოს (ე.წ. "წინამძღვარი") ან სპეციალისტი კონტროლის ფუნქციების გარეშე, მაგრამ უფრო განვითარებული პროფესიული უნარებით ან სამუშაო გამოცდილებით.
 
ძირითადი მოვალეობები - გააკონტროლოს რესტორანში მასობრივი ღონისძიებების მოსაწყობად დარბაზისა და აღჭურვილობის მომზადება; განახორციელოს გუნდის წევრების საქმიანობის მონიტორინგი; მოამზადოს მოხსენებები რესტორნის მიმტანთა და ბარმენთა გუნდის მუშაობის შესახებ; მიმტანთა და ბარმენთა ბრიგადის მუშაობის მიმდინარე და ოპერატიული გეგმების შემუშავება და სამუშაოს განაწილება; სამუშაო ადგილზე გუნდის წევრების მომზადება სარესტორნო ინდუსტრიაში სამომხმარებლო მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიებში; კონფლიქტური სიტუაციების მართვა სერვისის განყოფილებაში; აღნიშნული პოზიცია მაღალი პასუხისმგებლობის ხარისხით გამოირჩევა და პოზიციაზე დასასაქმებლად, ძირითადში გარდა ინგლისურის კარგი ცოდნისა მოითხოვება, მიმტანად და ლაინერებზე მუშაობის გამოცდილებაც.
 
თვეში საშუალო ანაზღაურება დამოკიდებულია დამსაქმებელ კომპანიასა და დამატებით გასამრჯელოზე (ეწ თიფსი) და შეადგენს 2200-3500$

ბარის პერსონალი

ძირითადი მოვალეობები - ბარის კლიენტების მომსახურება; ღებულობს შეკვეთებს, ემსხურება მომხმარებლებს და კონსულტირებას უწევს ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელებისა და გარნირის შესახებ; ზუსტად ცნობს ყველა სახის სასმელს, პროდუქტების სახეობებსა და ხელმისაწვდომ ასორტიმენტს. თითოეული პოზიციისთვის, მიმტანი უნდა იცნობდეს მოკლე აღწერას და შთაბეჭდილებას, რასაც კონკრეტული კერძი ქმნის. უზრუნველყოფს მომხმარებლებამდე ალკოჰოლური და ალაალკოჰოლურ ბაზაზე მომზადებული კოქტეილების მიტანას; პასუხისმგებელია ბარის დახლის მიმიზიდველად გაფორმებაზე, სამუშაო ადგილზე წესრიგისა და სისუფთავის შენარჩუნებაზე.  

ამ პოზიციაზე იწვევენ ახალგაზრდა გოგონებსა და ვაჟებს (ძირითადად 20 წლიდან)  უცხო ენის კარგი ცოდნით და ბარში მუშაობის გამოცდილებით.

თვეში საშუალო ანაზღაურება დამოკიდებულია დამსაქმებელ კომპანიასა და დამატებით გასამრჯელოზე (ეწ თიფსი)  და შეადგენს  1100 - 1400 $

ძირითადი მოვალეობები - ანგარიშვალდებულია ბართენდერისა და უფროსი ბართენდერის წინაშე. უზურნველყოფს ბართენდერის დახმარებას ბარის მომსახურების, ლაუნჯის, საკუჭნაოს, ყველა მინის ჭურჭლისა და აღჭურვილობის სუფთა და სათანადო წესით მოვლა-პატრონობის კუთხით. პასუხისმგებელია ბარის შევსებაზე და სახარჯო მასალების შეგროვებასა და ტრანსპორტირებაზე (სასმელები, საჭმელები, მინის ჭურჭელი და ა.შ.)

პოზიციაზე დასაქმებისთვის ბართან დაკავშირებული წინა გამოცდილება სასურველია, მაგრამ არა სავალდებულო, აუცილებელია ინგლისური ენის საბაზისო ცოდნა. აღნიშნულ პოზიციაზე დასაქმების მსურველი უნდა იყოს არანაკლებ 21 წლის

თვეში საშუალო ანაზღაურება დამოკიდებულია დამსაქმებელ კომპანიასა და დამატებით გასამრჯელოზე (ეწ თიფსი)  და შეადგენს  1100-1600 $

ძირითადი მოვალეობები - ანგარიშვალდებულია უფროსი ბართენდერის და ბარის მენეჯერის თანასემწის წინაშე. უშუალოდ ზედამხედველობას უწევს ბარის დამხმარე პერსონალის სამუშაო პროცესს, ახორციელებს მათ მხარდაჭერასა და შეფასებას. პასუხისმგებელია მგზავრების პროფესიონალურ და თავაზიან მომსახურებაზე საკრუიზო გემის ყველა ბარსა და სასმელის პუნქტში, ასევე ბარში პერსონალისა და ეკიპაჟის წევრების მომსახურებაზე. უზრუნველყოფს ბარების უწყვეტ გამართულ მუშაობას და საკრუიზო ხაზის სტანდარტების შესაბამისად გაწეული მომსახურების ხარისხს;  სასმელების სწორად გაფორმებას, მიწოდებასა და დამხმარე პერსონალის მიერ ყველა შეკვეთის სწორად შევსებას.

პოზიციაზე დასაქმებისთვის ბართან დაკავშირებული არანაკლებ 2-3 წლიანი გამოცდილება და შესაბამისი განათლება. აუცილებელია ინგლისური ენის კარგი ცოდნა. აღნიშნულ პოზიციაზე დასაქმების მსურველი უნდა იყოს არანაკლებ 21 წლიდან

თვეში საშუალო ანაზღაურება დამოკიდებულია დამსაქმებელ კომპანიასა და დამატებით გასამრჯელოზე (ეწ თიფსი)  და შეადგენს  1800-3000 $

ძირითადი მოვალეობები - ანგარიშვალდებულია ბარის მენეჯერის თანაშემწისა და სასმელების მენეჯერის წინაშე. პასუხისმგებელია დაქვემდებარებული გუნდის (ბართენდერი, ბართენდერის თანაშემწე, ბარში მიმტანი) მუშაობაზე, აკონტროლებს დავალებებს, დამატებით გასამრჯელოს, სამუშაო საათებსა და დასვენების დღეებს, პიკის საათებში ეხმარება მათ საკრუიზო გემზე სხვადასხვა ბარებსა და სასმელების პუნქტებში. ახორციელებს სამუშაო ადგილზე ბარის პერსონალის ყოველდღიურ ტრენინგს, რომელიც მოიცავს სასმელის მომსახურების ყველა ასპექტს და უზრუნველყოფს, რომ სასმელების გუნდის ყველა წევრი აკმაყოფილებს საკრუიზო ხაზის მიერ დადგენილ მომსახურების სტანდარტებს

პოზიციაზე დასაქმებისთვის აუცილებელია მინიმუმ სამ წლიანი გამოცდილება სასმელების მომსახურეობაში (სასურველია საკრუიზო ლაინერზე, მაგრამ არასავალდებულო)  ბართან დაკავშირებული წინა გამოცდილება სასურველია,  ინგლისური ენის კარგი ცოდნა, მენეჯმენტის და მულტიკულტურულ გარემოში მუშაობის უნარი. აღნიშნულ პოზიციაზე დასაქმების მსურველი უნდა იყოს არანაკლებ 23 წლის

თვეში საშუალო ანაზღაურება დამოკიდებულია დამსაქმებელ კომპანიასა და დამატებით გასამრჯელოზე (ეწ თიფსი)  და შეადგენს  2300-3500 $

ჩაერთე

ისწავლე

123 thumbs up

დასაქმდი

პროექტის პარტნიორი

„კოლუმბია შიფმენეჯმენტი“ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და მაღალი რეპუტაციის მქონე გერმანული კომპანიაა, რომელსაც დღეის მდგომარეობით მსოფლიო მასშტაბით 14 საკრუინგო კომპანია აქვს, 450-მდე გემის მენეჯმენტს ახორციელებს, 20 საკრუიზო გემი და იახტა აქვს და 15 000 ადამიანი ჰყავს დასაქმებული.

Columbia Shipmanagement 1999 წლიდან დღემდე, ქართველი მეზღვაურების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და სტაბილური დამსაქმებელია

!

დასაქმებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

საკრუიზო ლაინერზე პირის დასაქმების შესახებ (გასაუბრების და შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენის შედეგად) გადაწყვეტილებას ღებულობს საკრუინგო საქმიანობის განმახორციელებელი პირი, გემთმფლობელი ან/და გემთმფლობელის ოფიციალურ წარმომადგენელი, რომლებიც მეზღვაურთა შერჩევისა და დასაქმების პროცესში არიან  ჩართული. შესაბამისად, სწორედ საკრუინგო კომპანია, გემის კაპიტანთან ერთად, არის გემთმფლობელის წარმომადგენელი შრომით ურთერთობებში მეზღვაურთან კონტრაქტის დადებიდან, ამ კონტრაქტის დასრულებამდე.

სამუშაო კონტრაქტის გაფორმება ხდება გამგზავრებამდე და ის როგორც წესი მოიცავს: სამუშაოს ძირითად და დამატებით პირობებს, აღწერილობას და ხანგრძლივობას, სამედიცინო დაზღვევას, კვებას, განთავსებას და მგზავრობის ღირებულებას (წარმატებით დასრულებული კონტრაქტის შემთხვევაში).

კონტრაქტების ხანგრძლივობა მერყეობს 6-8 თვეს შორის (პოზიციის მიხედვით), კონტრაქტებს შორის ორთვიანი შესვენებით. დაქირავება შესაძლებელია განხორციელდეს განუსაზღვრელი ვადით, თანამშრომლობით 6-8 კვირიანი შვებულებით კონტრაქტებს შორის.

კონტრაქტი შესაძლოა მოიცავდეს მხოლოდ გარანტირებულ ფიქსირებულ ანაზღაურებას და არ ითვალისწინებდეს მომსახურებისთვის განსაზღვრული თანხის მიღმა გასამსჯელოს (ეწ თიფს). თვიური შემოსავალი შესაძლოა განსხვავდებოდეს, დამსაქმებელი კომპანიის, დაკავებული პოზიციის, სამუშაო ადგილის ზომის, მარშრუტის,  პროდუქტიულობის და ზეგანაკვეთური დანამატის მიხედვით.

 • პროფესიის, უცხო ენის ფლობის და მეზღვაურისათვის შესაბამისი მასერტიფიცირებულ კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები (ქვეპროგრამის მონაწილეთათვის გაიცემა სწავლების წარმატებით დასრულების შემდგომ; ხარჯები დაფარული იქნება ქვეპროგრამის ფარგლებში)
 • მეზღვაურთა ჯანმრთელობის ცნობა - საზღვაო ფლოტის გემების მცურავ შემადგენლობაში პროფესიული მოვალეობების შესასრულებლად ვარგისიანობის დასადგენად (გაიცემა სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ აღიარებული სამედიცინო დაწესებულებების მიერ. ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ https://mta.gov.ge/?m=138; )
 • კოვიდ პასპორტი - წიგნაკი, სადაც აღწერილია ინფორმაცია COVID-19-ით მოქალაქის დაავადების, გაკეთებული PCR ტესტებისა და მოქალაქის COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების შესახებ (კოვიდ პასპორტის აღება უფასოდ შესაძლებელია იუსტიციის სახლებსა და სერვის ცენტრებში)
 • მეზღვაურის წიგნაკი და საიდენტიფიკაციო ბარათი (გაიცემა სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ; ინფორმაცია დოკუმენტის მომზადების, საფასურისა და ვადების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ https://mta.gov.ge/index.php?m=211&parent_id=5 )

*ცალკეული დამსაქმებლის მიერ, გარკვეულ პოზიციებზე დასაქმებისთვის შესაძლოა მოთხოვნილი იქნეს დამატებითი დოკუმენტაცია

 • გაიარო წინასწარი შერჩევა სააგენტოს პარტნიორ კომპანიებში ან დამოუკიდებლად შეავსო ელექტრონული განაცხადის ფორმა გვერდებზე (https://www.careers.msccruises.com; https://careers.royalcaribbeangroup.com/; https://www.allcruisejobs.com; https://www.cruiseshipjob.com/; jobcruise.ro)
 • დაგეგმეთ წინასწარი გასაუბება (შესაძლოა ჩატარდეს რეკრუტორ კომპანიაში დამსაქმებელის წარმოამდგენელთან ან/და ონლაინ უშუალოდ დამსაქმებელთან)
 • დამსაქმებელთა ბაზაში რეგისტრაცია და ფინალური ინტერვიუს გავლა
 • კონტრაქტის დამოწმება და მოთხოვნილი დოკუმეტაციის შეგროვება
 • მგზავრობის დოკუმენტაციის შევსება
 •  
 • აპლიკანტები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მახასიათებლებს:

  • მინიმალური ასაკი 18 წელი
  • ინგლისური კომუნიკაციის საშუალო დონე საწყისი დონის პოზიციებისთვის (დამწყები დონე) ინგლისური ენის კომუნიკაციის გაფართოებული დონე, პოზიციებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ პასუხისმგებლობის მაღალ ხარისხს.
  • კომუნიკაციის უნარები მაღალ დონეზე სხვა საერთაშორისო ენებიზე (ფრანგული, გერმანული, იტალიური, ესპანური, ჩინური, იაპონური) აპლიკანტებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან დასაქმებით მიღება/განთავსების, გიდის განყოფილებებში და ა.შ.
  • კვალიფიკაცია, სამუშაო გამოცდილება კონკრეტული პოზიციის შესაბამისად
  • პირადი პროფილის შესაბამისობა სტუმართმასპინძლობის სფეროსთან
  • მაღალი მოტივაცია და კარიერული განვითარების სწრაფვა გრძელვადიან პერსპექტივაში
  • ადაპტირების უნარი
  • შესაბამისი ჯანმრთელობა და 6-დან 8 თვემდე მგზავრობის შესაძლებლობა
 • ეს არის ერთერთი მთავარი კრიტერიუმი დაქირავებისას, თავისუფალი კომუნიკაცია არის სამუშაო ამოცანების სწორი გაგებისა და ინტერპრეტაციის გარანტია, შინაგანაწესი და თქვენი კითხვების ფორმულირება, ასევე ეხმარება ეკიპაჟს ბორტზე სწრაფად ადაპტირებაში.

 • როგორც წესი კომპანიები არ ეწინააღმდეგებიან წყვილების დაქირავებას ერთ გემზე, მაგრამ არ შეუძლიათ ორივე პარტნიორისთვის ერთსა და იმავე დღეს ჩასხდომის გარანტიის უზრუნველყოფა. კანდიდატებმა საამისოდ დამსაქმებელს გასაუბრებისას უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია და შემდგომ წარადგინონ დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 • ღიმილი, პოზიტიური დამოკიდებულება, მოქნილობა, თავაზიანობა
 • მუდმივი ვიზუალური კონტაქტი დამსაქმებელთან
 • გამოხატეთ მოტივაცია, რომელიც საფუძვლად უდევს თქვენს გადაწყვეტილებას დაიწყოთ მუშაობა კონკრეტული კომპანიის საკრუიზო გემზე და წარადგინეთ საამისოდ თქვენი უნარ-ჩვევები
 • გამოიყენეთ სწორი ტერმინოლოგია და იყავით უშუალო
 • დამოკიდებულია პოზიციასა და დატვირთულობაზე, როგორც წესი ძირითადი სამუშაო დრო განისაზღვრება დღეში 8-10 საათით, მინიმუმ 3 დაგეგმილი შესვენებით (კვირის დატვირთულობა 60-70 სთ) თავისუფალი დღეები (day off ) ცვლებში.

  დასვენების დღეები შესაძლოა ექვემდებარებოდეს როტაციას, თუნდაც იყოს 24 საათის განმავლობაში, მაგრამ მისი განსაზღვრა ხდება მენეჯმენტის განმახორციელებელი გუნდის შეხედულებისამებრ და როგორც წესი არ არის გარანტირებული კონტრაქტით

 • საკრუიზო გემზე ყოფნის დრო მკაცრად კონტროლდება ელექტრონული ქრონომეტრაჟს (სამუშაო დროის აღრიცხვის) გამოყენებით. დამატებითი სამუშაო შეიძლება შესრულდეს მხოლოდ მენეჯმენტის უშუალო მოთხოვნით, ამ შემთხვევაში ზეგანაკვეთური პერიოდი ანაზღაურდება ექვივალენტური თავისუფალი დროით ან ფასიანი ზეგანაკვეთური სამუშაოთი.

 • კაბინები გათვლილია ეკიპაჟის ორ წევრზე და აღჭურვილია ყველა აუცილებელი ინვენტარით - კონდიციონერით, ტელევიზორით, ინტერნეტით (ფასიანი), აბაზანით და აშ.

საკრუიზო გემის ბორტზე ეკიპაჟის წევრებს შეუძლიათ უფასოდ ისარგებლონ სხვადასხვა ტიპის დასვენების ობიექტების მომსახურებით, როგორიცაა: ეკიპაჟის ბარი, დასვენების ზონები, ინტერნეტ კაფე, ბიბლიოთეკა, ფიტნეს დარბაზი, ბასეინი (მხოლოდ ზოგიერთ ლაინერზე) და სხვა.

საკონტაქტო ინფორმაცია

განაცხადის შევსება

რეგისტრაცია

ელექტრონული ფოსტა

info@hrajara.gov.ge

დაგვიკავშირდით

+995 422 24 78 83
ქვეპროგრამაში ჩართვის წესი და პირობები

ლაინერეზე დასაქმების უპირატესობები

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების სარგებლობის უფლება აქვს შრომითი ქმედუნარიანობის ასაკის მქონე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიოტორიაზე მცხოვრებ, საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს 18 წლიდან, რომელიც

მრავალმხრივი განვითარების შესაძლებლობა

ახალი ურთიერთობების დამყარება

FAQ

ხ.დ.კ

Columbia Shipmanagement

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos & templates. Every demo can be turned into one or multi-page. You can also use the shop features for all demos.

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos & templates. Every demo can be turned into one or multi-page. You can also use the shop features for all demos.

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos & templates. Every demo can be turned into one or multi-page. You can also use the shop features for all demos.

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos & templates. Every demo can be turned into one or multi-page. You can also use the shop features for all demos.

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos & templates. Every demo can be turned into one or multi-page. You can also use the shop features for all demos.

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos & templates. Every demo can be turned into one or multi-page. You can also use the shop features for all demos.

ხარ მიმტანი და გამოცდილება

ლაინერზე დასაქმების ​უპირატესობები

Your time is precious for us. Install any demo, plugin or template in a matter of seconds. Just select the demo and one click.

მაღალი ანაზღაურების გამომუშავების შესაძლებლობა

საერთაშორისო გამოცდილება სტუმართმასპინძლობის სფეროში

დამატებითი შემოსავალი (ჩაის სახით)

უზრუნველყოფილია ისეთი დანახარჯები როგორიცაა - საცხოვრებელი და კვება

უცხო ენის პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავება

ანაზღაურება არ ითვალისწინებს საშემოსავლოთი დაბეგვრას

ანაზღაურება არ ითვალისწინებს საშემოსავლოთი დაბეგვრას