Skip links

საკრუიზო ლაინერზე დასაქმების ხელშეწყობა

საკრუიზო გემი არის ნამდვილი კურორტი წყალზე სასტუმროთი, ელეგანტური რესტორნებით, ბარებით, მაღაზიებით, კაზინოებით, ლაუნჯებით და საცურაო აუზებით. ასეთი დასვენების კომპლექსი მოითხოვს სხვადასხვა პროფესიული უნარჩვევების მქონე მრავალრიცხოვან პერსონალს, რაც ინდუსტრიის განვითარების პარალელურად ყოველწლიურად მზარდია.

2022

ინფორმაცია

პროგრამის შესახებ​

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, საკრუიზო ლაინერზე დასაქმებით დაინტერესებულ პირთა გადამზადებას გემზე მიმტანის პროფესიულ მიმართულებაში, იმ უნარების განვითარების მიზნით რაც აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს საზღვაო სფეროში (საკრუიზო ლაინერებზე) დასაქმების ხელშეწყობისათვის.

სწავლება განხორციელდება სპეციალურად შემუშავებული, მოკლევადიანი ინტენსიური სასწავლო მოდულით, რომელიც მოიცავს:

სასწავლო თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს გემზე მიმტანის პროფესიული მიმართულებით (იმიტირებულ ან/და რეალურ სამუშაო გარემოში) და ინგლისური ენაში არსებული ცოდნის დონის ამაღლებას და პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიის შესწავლას - არანაკლებ 250 სთ

მეზღვაურისათვის შესაბამისი მასერტიფიცირებულ კურსს STCW კონვენციისა და IMO მოდელ კურსების მოთხოვნების შესაბამისად - არაუმცირეს 60 სთ

პროგრამის ფარგლებში დასაქმების სააგენტო აფინანსებს სწავლებასთან დაკავშირებულ ყველა მატერიალურ დანახარჯს

2022 წელს პროგრამით სარგებლობის საშუალება
25 მოსარგებლეს მიეცემა .

#ისწავლე, განვითართდი, იმოგზაურე !

ქვეპროგრამაში ჩართვის წესი და პირობები

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების სარგებლობის უფლება აქვს შრომითი ქმედუნარიანობის ასაკის მქონე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს 18 წლიდან, რომელიც

დარეგისტრირებული უნდა იყოს ან/და დარეგისტრირდეს აჭარის დასაქმების სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონულ სისტემაში.

სრულყოფილად შეავსონ პროგრამაში ჩართვის მსურველთა განაცხადის ფორმა სააგენტოს მუნიციპალურ განყოფილებებში ან ელექტრონულად.

წარმატებით გაიაროს კონკურის ეტაპები

ქვეპროგრამით მოსარგებლემ, კონკურსის შედეგების გაცნობის შემდგომ არაუგვიანეს 2 დღეში უნდა წარმოადგინოს ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100 ა).

ცნობის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, მოსარგებლე გამოეთიშება პროგრამას და მოხდება ჩანაცვლება სარეზერვო სიიდან.

ქვეპროგრამის მოსარგებლედ შეირჩევა პირი,რომელმაც წარმატებით გაიარა კონკურსის ეტაპები - კონკურენციის გათვალისწინებით ქულათა ჯამით მიიღებს მაღალ შეფასებას.

კონკურსი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს :

კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასასვლელად განისაზღვრება მონაწილეთა შესაბამისობა ქვეპროგრამის წესით დადგენილი მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან

განხორციელდება ინგლისური ენის ცოდნის დონის შეფასების მიზნით, სადაც კონკურსანტმა გასაუბრებაზე გასასვლელად უნდა გადალახოს განსაზღვრული ბარიერი, გასაუბრების ეტაპზე გადასასვლელად

სადაც, კონკურსში მონაწილე პირის ინგლისური ენის ფლობის ვერბალურ ნაწილთან ერთად შეფასდება - განათლება, სამუშაო გამოცდილება, ზეპირი კომუნიკაციის უნარი და მოტივაცია

შერჩევისას თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში სარგებლობის უპირატესი უფლებით ისარგებლებენ:

ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის სფეროში განათლების მქონე პირები

მიმტანისა და მონათესავე პოზიციაზე სამუშაო გამოცდილების მქონე პირები

კომისიის წევრებად, შესაძლებელია მოწვეულ იქნას სხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები

(მაგალითად, დარგის სპეციალისტები, საკრუნინგო კომპანიის წარმომადგენელი და აშ).

განაცხადების გადარჩევა

ტესტირება

გასაუბრება

!

დასაქმებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

საკრუიზო ლაინერზე პირის დასაქმების შესახებ (გასაუბრების და შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენის შედეგად) გადაწყვეტილებას ღებულობს საკრუინგო საქმიანობის განმახორციელებელ პირი (გემთმფლობელი ან/და გემთმფლობელის ოფიციალურ წარმომადგენელი, რომლებიც მეზღვაურთა შერჩევისა და დასაქმების პროცესში არიან ჩართული). შესაბამისად, სწორედ საკრუინგო კომპანია, გემის კაპიტანთან ერთად, არის გემთმფლობელის წარმომადგენელი შრომით ურთერთობებში მეზღვაურთან კონტრაქტის დადებიდან, ამ კონტრაქტის დასრულებამდე.
*. სამუშაო კონტრაქტის გაფორმება ხდება გამგზავრებამდე. კონტრაქტი ხშირ შემთხვევაში არის 6-8 თვიანი და მოიცავს: სამედიცინო დაზღვევას, კვებას, განთავსებას და მგზავრობის ღირებულებას.


გემზე დასასაქმებლად საჭირო დოკუმენტაცია:

პროფესიის, უცხო ენის ფლობის და მეზღვაურისათვის შესაბამისი მასერტიფიცირებულ კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები (ქვეპროგრამის მონაწილეთათვის გაიცემა სწავლების წარმატებით დასრულების შემდგომ; ხარჯები დაფარული იქნება ქვეპროგრამის ფარგლებში)

მეზღვაურთა ჯანმრთელობის ცნობა - საზღვაო ფლოტის გემების მცურავ შემადგენლობაში პროფესიული მოვალეობების შესასრულებლად ვარგისიანობის დასადგენად (გაიცემა სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ აღიარებული სამედიცინო დაწესებულებების მიერ. ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ
(https://mta.gov.ge/?m=138; )

კოვიდ პასპორტი - წიგნაკი, სადაც აღწერილია ინფორმაცია COVID-19-ით მოქალაქის დაავადების, გაკეთებული PCR ტესტებისა და მოქალაქის COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების შესახებ (კოვიდ პასპორტის აღება უფასოდ შესაძლებელია იუსტიციის სახლებსა და სერვის ცენტრებში)

მეზღვაურის წიგნაკი და საიდენტიფიკაციო ბარათი (გაიცემა სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ; ინფორმაცია დოკუმენტის მომზადების საფასურისა და ვადების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ https://mta.gov.ge/index.php?m=211&parent_id=5 ​

მიმტანის პოზიციები

სამუშაო მოვალეობები და თვისებები

ამა თუ იმ პოზიციის აღწერილობასა და ფუნქცია-მოვალეობების განსაზღვრის დროს, ხშირად, კონკრეტული კომპანები საკუთარ თავს უფლებას აძლევენ დაუშვან ზოგიერთი “საკუთარი გაუმჯობესება/სერვისი“ და შემოიღონ გარკევული დამატებითი მიდგომები, თუმცა ისინი შესაბამისობაშია ზოგად სტანდარტებთან და არ ცდება მათ.

ძირითადი მოვალეობები - გუნდის წევრების მომსახურება სასადილოში და რესტორნებში მიმტანების დახმარება მგზავრების მომსახურებისას, თანამშრომელის დაქვემდებარებაში მყოფი სამუშაო სივრცის მწყობრში შენარჩუნება. ამ პოზიციაზე სავალდებულოა სამუშაო გამოცდილება და კარგ დონეზე ინგლისური ენის ცოდნა.

თვეში საშუალო ანაზღაურება დამოკიდებულია დამსაქმებელ კომპანიაზე და შეადგენს  1000-1300 $ +ჩაი

ძირითადი მოვალეობები - უშუალო დაქვემდებარებაშია უფროს მიმტანთან (Head Waiter/Ass. Maitre'd). პასუხისმგებელია სტუმრების მომსახურებაზე. სავალდებულია ინგლისური ენის ცოდნა ძალიან კარგ დონეზე და გამოცდილება ან საერთაშორისო რესტორნების, სასტუმროების ქსელში ან გემზე, რადგან მას უწევს მომხმარებლებთან ურთიერთობა, რჩევების მიცემა კერძების შერჩევისას, აგრეთვე მიმტანის დამხმარის მოქმედებებს უნდა ადევნოს თვალი. მიმტანი ვალდებულია იცოდეს მენიუს ყველა კერძი, ჭურჭელი და ხელსაწყოები, მისაწოდებელი კერძების ტემპერატურა და უნდა შეძლოს უზრუნველყოს შესაბამისი ღვინის შერჩევა.

თვეში საშუალო ანაზღაურება დამოკიდებულია დამსაქმებელ კომპანიაზე და შეადგენს  1800 - 2500 $ +ჩაი

ძირითადი მოვალეობები - ბარის კლიენტების მომსახურება; ღებულობს შეკვეთებს, ემსხურება მომხმარებლებს და კონსულტირებას უწევს ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელებისა და გარნირის შესახებ; ზუსტად ცნობს ყველა სახის სასმელს, პროდუქტების სახეობებსა და ხელმისაწვდომ ასორტიმენტს. თითოეული პოზიციისთვის, მიმტანი უნდა იცნობდეს მოკლე აღწერას და შთაბეჭდილებას, რასაც კონკრეტული კერძი ქმნის. უზრუნველყოფს მომხმარებლებამდე ალკოჰოლური და ალაალკოჰოლურ ბაზაზე მომზადებული კოქტეილების მიტანას; პასუხისმგებელია ბარის დახლის მიმიზიდველად გაფორმებაზე, სამუშაო ადგილზე წესრიგისა და სისუფთავის შენარჩუნებაზე.   

ამ პოზიციაზე იწვევენ ახალგაზრდა გოგონებსა და ვაჟებს უცხო ენის კარგი ცოდნით და ბარში მუშაობის გამოცდილებით.

თვეში საშუალო ანაზღაურება დამოკიდებულია დამსაქმებელ კომპანიაზე და შეადგენს  1800 - 2500 $ +ჩაი

ეს არის ან თანამშრომელი, რომელიც ზედამხედველობს სხვა მიმტანების მუშაობას და ამავდროულად ასრულებს იმავე სამუშაოს (ე.წ. "წინამძღვარი") ან სპეციალისტი კონტროლის ფუნქციების გარეშე, მაგრამ უფრო განვითარებული პროფესიული უნარებით ან სამუშაო გამოცდილებით.

ძირითადი მოვალეობები - გააკონტროლოს რესტორანში მასობრივი ღონისძიებების მოსაწყობად დარბაზისა და აღჭურვილობის მომზადება; განახორციელოს გუნდის წევრების საქმიანობის მონიტორინგი; მოამზადოს მოხსენებები რესტორნის მიმტანთა და ბარმენთა გუნდის მუშაობის შესახებ; მიმტანთა და ბარმენთა ბრიგადის მუშაობის მიმდინარე და ოპერატიული გეგმების შემუშავება და სამუშაოს განაწილება; სამუშაო ადგილზე გუნდის წევრების მომზადება სარესტორნო ინდუსტრიაში სამომხმარებლო მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიებში; კონფლიქტური სიტუაციების მართვა სერვისის განყოფილებაში;

აღნიშნული პოზიცია მაღალი პასუხისმგებლობის ხარისხით გამოირჩევა და პოზიციაზე დასასაქმებლად, ძირითადში გარდა ინგლისურის კარგი ცოდნისა მოითხოვება, მიმტანად და ლაინერებზე მუშაობის გამოცდილებაც.

ანაზღაურება 2300 - 3500$ თვეში +ბონუსი.

ლაინერეზე დასაქმების ​უპირატესობები

მაღალი ანაზღაურების გამომუშავების შესაძლებლობა

საერთაშორისო გამოცდილება სტუმართმასპინძლობის სფეროში

დამატებითი შემოსავალი (ჩაის სახით)

უზრუნველყოფილია ისეთი დანახარჯები როგორიცაა - საცხოვრებელი და კვება

უცხო ენის პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავება

სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა

ანაზღაურება არ ითვალისწინებს საშემოსავლოთი დაბეგვრას

მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხის ნახვის შესაძლებლობა

არასამუშაო დროს, დასვენების შესაძლებლობა (ეწვიოთ სპორტ დარბაზს, ბარებს, სილამაზის სალონებს, სავაჭრო ობიექტებს)

მრავალმხრივი განვითარების შესაძლებლობა

უფასო ავიამგზავრობა

ახალი ურთიერთობების დამყარება

ჩაერთე

ისწავლე

123 thumbs up

დასაქმდი

პროექტის პარტნიორი

„კოლუმბია შიფმენეჯმენტი“ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და მაღალი რეპუტაციის მქონე გერმანული კომპანიაა, რომელსაც დღეის მდგომარეობით მსოფლიო მასშტაბით 14 საკრუინგო კომპანია აქვს, 450-მდე გემის მენეჯმენტს ახორციელებს, 20 საკრუიზო გემი და იახტა აქვს და 15 000 ადამიანი ჰყავს დასაქმებული.

Columbia Shipmanagement 1999 წლიდან დღემდე, ქართველი მეზღვაურების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და სტაბილური დამსაქმებელია

საკონტაქტო ინფორმაცია

info.hrajara.gov.ge

განაცხადის შევსება

რეგისტრაცია

ელექტრონული პოსტა

info@hrajara.gov.ge

დაგვიკავშირდით

+995 422 24 78 83
ქვეპროგრამაში ჩართვის წესი და პირობები

ლაინერეზე დასაქმების უპირატესობები

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების სარგებლობის უფლება აქვს შრომითი ქმედუნარიანობის ასაკის მქონე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიოტორიაზე მცხოვრებ, საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს 18 წლიდან, რომელიც

მრავალმხრივი განვითარების შესაძლებლობა

ახალი ურთიერთობების დამყარება

FAQ

ხ.დ.კ

Columbia Shipmanagement

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos & templates. Every demo can be turned into one or multi-page. You can also use the shop features for all demos.

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos & templates. Every demo can be turned into one or multi-page. You can also use the shop features for all demos.

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos & templates. Every demo can be turned into one or multi-page. You can also use the shop features for all demos.

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos & templates. Every demo can be turned into one or multi-page. You can also use the shop features for all demos.

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos & templates. Every demo can be turned into one or multi-page. You can also use the shop features for all demos.

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos & templates. Every demo can be turned into one or multi-page. You can also use the shop features for all demos.

ხარ მიმტანი და გამოცდილება

ლაინერზე დასაქმების ​უპირატესობები

Your time is precious for us. Install any demo, plugin or template in a matter of seconds. Just select the demo and one click.

მაღალი ანაზღაურების გამომუშავების შესაძლებლობა

საერთაშორისო გამოცდილება სტუმართმასპინძლობის სფეროში

დამატებითი შემოსავალი (ჩაის სახით)

უზრუნველყოფილია ისეთი დანახარჯები როგორიცაა - საცხოვრებელი და კვება

უცხო ენის პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავება

ანაზღაურება არ ითვალისწინებს საშემოსავლოთი დაბეგვრას

ანაზღაურება არ ითვალისწინებს საშემოსავლოთი დაბეგვრას